ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN SPORTIBEL NV 

                                                             (Toepasbaar vanaf 15/11/2002)

• VOORAF

Artikel 1: Uitgezonderd uitdrukkelijk andersluidende afspraken schriftelijk goedgekeurd door Sportibel, regelen onderstaande algemene voorwaarden de relaties met de contractant. Geen andersluidende stipulatie in de algemene verkoopsvoorwaarden, op briefpapier of de commerciële documenten van onze medecontractanten kan ingaan tegen Sportibel.

De medecontractant verklaart kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en ze te aanvaarden.

De speciale overeenkomsten gesloten met onze afgevaardigden, onze vertegenwoordigers of hun agenten moeten, om geldigheidsredenen, worden goedgekeurd door de Directie van ons bedrijf.

• BESTELLINGEN

Artikel 2: Sportibel houdt slechts rekening met de bestellingen na ontvangst van een bestelbon of enig ander document ondertekend door de medecontractant en verstuurd per post, fax of e-mail.

Artikel 3: Een bestelling is pas definitief na aanvaarding ervan door Sportibel via post, e-mail of fax.

• PRIJZEN

Artikel 4: De aangeduide prijzen hangen af van het tarief van kracht bij de ondertekening van de bestelbon. Sportibel behoudt zich het recht voor deze om het even wanneer en zonder kennisgeving te wijzigen.

De prijzen zijn exclusief BTW (behoudens tegenbericht). Het BTW-percentage van toepassing, alsook eventuele andere toepasbare belastingen, worden aangerekend.

De aangekondigde prijzen gelden vanaf de maatschappelijke zetel in Brussel.

Artikel 5: Sportibel heeft het recht, na bevestiging van de bestelling maar vóór de levering, de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meerdere factoren die in beschouwing worden genomen voor de berekening van de prijs een wijziging ondergaat, zelfs indien deze wijziging kon worden voorzien op het moment van de aanbieding.

De medecontractant heeft in dit geval het recht om binnen vijf dagen na ontvangst van de kennisgeving relatief aan de prijsverhoging de bestelling schriftelijk of per e-mail te annuleren, zonder schadevergoeding.

• TRANSPORTKOSTEN

Artikel 6: De transportkosten zijn ten laste van de medecontractant, uitgezonderd andersluidende vermelding op de bestelbon.

• VERPAKKING

Artikel 7: De prijzen zijn met inbegrip van de verpakking, uitgezonderd andersluidende vermelding op de bestelbon.

• LEVERING

Artikel 8: De goederen worden getransporteerd op risico van de medecontractant, uitgezonderd andersluidende stipulatie.

Bij een defect transport, gaat de medecontractant over tot de gebruikelijke vaststellingen ten opzichte van de transporteur.

De medecontractant heeft de verplichting de goederen binnen de afgesproken termijnen en op de plaats aangeduid op de bestelbon in ontvangst te nemen, zo niet worden de goederen beschouwd als zijnde goedgekeurd en - wat de kwaliteit en kwantiteit betreft - conform de vrachtbrieven.

De medecontractant kan geen deelleveringen weigeren.

Artikel 9: Klachten relatief aan de geleverde goederen dienen, om geldigheidsredenen, te worden verstuurd per aangetekend schrijven of e-mail, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, zo niet wordt ervan uitgegaan dat de medecontractant de goederen aanvaardt.

De door de medecontractant op tijd geformuleerde klacht is geen motief ter weigering van de betaling.

Ingeval van een defect of fout bevestigd door Sportibel, beperkt de verantwoordelijkheid zich tot het ophalen en vervangen van wat niet overeenkomstig de bestelling was of het voorwerp uitmaakte van een fout, zonder dat de medecontractant aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

• LEVERINGSTERMIJN

Artikel 10: Sportibel stelt alles in het werk om de leveringstermijn vermeld op de bestelbon te respecteren. Eventuele vertragingen geven evenwel geen recht op een vergoeding wegens mogelijke onvoorziene omstandigheden.

• CONFORMITEIT

Artikel 11: Onze goederen komen zo veel mogelijk overeen met de afmetingen en beschrijvingen van onze brochure en catalogi. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen ten opzichte van de foto's in de brochure en de catalogi, maar geven de medecontractant niet het recht de goederen te weigeren.

• RETOUR GOEDEREN

Artikel 12:  De consumenten beschikken over een herroepingsrecht van 14 dagen conform artikel 47 van de wet betreffende marktpraktijken. De goederen worden franco teruggestuurd.

Retouraanvragen moeten per e-mail worden gecommuniceerd aan Sportibel onder vermelding van het bestelnummer. Sportibel zal het retouradres van de goederen meedelen.

Voor transacties tussen professionals, om welke reden dan ook, zal Sportibel geen retourzendingen van goederen accepteren zonder voorafgaande toestemming.In alle gevallen moeten de geretourneerde goederen franco worden verzonden.

• VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

Artikel 13: De goederen blijven de eigendom van Sportibel tot de volledige betaling van de koopprijs.

De medecontractant verbindt er zich toe ze niet te verkopen of in onderpand te geven en ze in goede staat te bewaren.

• BETALINGSWIJZEN

Artikel 14: Onze facturen worden beschouwd als zijnde aanvaard door de medecontractant, indien binnen 10 dagen na de factuurdatum geen klacht werd verstuurd per aangetekend schrijven of e-mail.

Termijnbetalingen zijn geen novatie of derogatie van de rechtsbevoegdheidsclausule.

De medecontractant verbindt er zich toe de prijs te betalen op de wijze die contractueel werd afgesproken.

Artikel 15: Uitgezonderd andersluidende vermelding, gebeurt de betaling van al onze facturen contant bij de levering, hetzij in onze maatschappelijke zetel , hetzij op de bankrekeningen vermeld op de facturen.

In ieder geval, dient de vervaldag strikt te worden gerespecteerd. In geval van niet betaling op de vervaldag, wordt het openstaande factuurbedrag bij vol recht en zonder ingebrekestelling vermeerderd met:

  • Een intrest voor late betaling van 7% vermeerderd met de rentevoet van de Europese Centrale Bank vanaf de vervaldag. Elke aangevatte maand wordt beschouwd als een volledige maand.
  • Een vaste vergoeding van 50 euro.

Ingeval van de niet betaling van een factuur op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor de onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog niet vervallen facturen en elke bestelling voor de resterende te leveren kwantiteiten op te zeggen.

• OVERMACHT

Artikel 16: Bij overmacht wijst Sportibel elke verplichting tot levering of vervanging af. Worden onder andere als overmacht beschouwd oorlogsfeiten, stakingen, ongevallen en brand in alle bedrijven die een rol spelen in de productie of de distributie van de goederen.

• RECHTSBEVOEGDHEID

Artikel 17: Het Belgisch recht is van toepassing.

De rechtbanken van Brussel, stad waar de maatschappelijke zetel van Sportibel gevestigd is, zijn als enige bevoegd voor elke betwisting, waarbij uitsluitend onderhavige rechtsbevoegdheidsclausule geldig is, niettegenstaande elke andersluidende stipulatie vermeld op de documenten van de contractant.

De Franse tekst van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden heeft voorrang op elke andere taal, bij betwistingen omtrent de interpretatie ervan.

Choisissez votre pays / Kies uw land
Belgique Belgique België België France France Nederland Nederland
Loading...